Bize Ulaşın Shopping
Kariyer

Saniter Gıda Çevre Bilimi Gözetim Ve Müh. Hiz. Turizm Tic. A.ş. (Saniter) Müşterilerine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

  • Saniter Gıda Çevre Bilimi Gözetim Ve Müh. Hiz. Turizm Tic. A.ş. (Saniter) Müşterilerine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSU

Saniter Gıda Çevre Bilimi Gözetim ve Müh. Hiz. Turizm Tic. A.Ş.  (Bundan sonra kısaca “ŞİRKET” olarak ifade edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ŞİRKET ile ilişkili tüm şahıslara (hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil) ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra kısaca “KVKK” olarak ifade edilecektir)’na uygun olarak işlenerek ve muhafaza edilecektir. Bu sorumluluğumuzu “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Size daha iyi bir hizmet verilebilmesi, ŞİRKET tarafından sunulan hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Covid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemler ve bu önemlerin efektifliğinin arttırılması, Kanun, Yönetmelik ve diğer her türlü mevzuatın uygulanabilmesi, etkinliğin pandemi kural ve tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla 6698 sayılı KVKK kapsamında sağlık verileriniz dâhil kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan tüm kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla ve ŞİRKET tarafından sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılması, ŞİRKET ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Covid-19 pandemi önlemlerinin alınabilmesi, Kanun, Yönetmelik ve diğer her türlü mevzuatın uygulanabilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’ne, Sağlık Bakanlığı’na ve ilgili idari makam, mercii ve hizmet kurumlarına ve özel kişilere KVKK’da belirtilen şartlar uyarınca aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE SAKLAMA SÜRESİ

ŞİRKET tarafından, kişisel verileriniz her türlü kanallar (internet vb.) aracılığıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz, covid-19 pandemi kapsamında toplanan kişisel sağlık verileri 1 ay, diğer tüm kişisel veriler P.03 Kalite Kayıtları Prosedürü’ne uygun toplamda 6 yıl saklanarak saklama süresi bitiminde kayıtlarımızdan tamamen silinecektir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin talepleri işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, ŞİRKET tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlenen tarifesindeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınasahiptir.

KKVK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemlerle ŞİRKET’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu henüz herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak ŞİRKET’e yapmanız gerekmektedir. Bu çerçevede KVKK’nun 11. maddesi kapsamında ŞİRKET’e yapabileceğiniz yazılı başvuruyu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KKVK’nun 11. maddesi kapsamında kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi www.saniter.com.tr adresindeki formu doldurarak, saniter@saniter.com.tr  adresine mail atarak, “Yeni Sahra Mah. Fatih Cad. No:18/20, Ataşehir/ İstanbul”adresine posta ile başvurarak iletebilirveya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Whatsapp
Hemen Ara
Lokasyon